Lingua - Pojmanová, logopedie, poruchy učení a chování, poradna chomutov, eeg biofeedback

Nerudova 18, Chomutov 430 01, Tel: , E-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Telefon: 02 256 256

Poděkování pacienta

"Děkuji moc Mgr. Jitce Pojmanové z psychoterapeutické poradny Lingua v Chomutově a jejím spolupra-covnicím, primáři Petránkovi a jeho kolektivu z pražské Bulovky za úspěšnou léčbu migrény. Tato dvě pracoviště mě svojí spoluprací zbavila mého letitého problému."

Alena Glacnerová, Chomutov
- vděčná pacientka


Profil společnosti

Činnost centra byla zahájena v dubnu roku 1999 v Chomutově. Cílem bylo zefektivnit pomoc dětem s lehkými mozkovými dysfunkcemi (ADHD, ADD), se specifickými poruchami učení a chování. Metoda EEG Biofeedback se jevila z odborného hlediska velmi produktivní, jelikož se jedná o cílenou, mezioborovou terapii. Na léčbě se podílejí lékaři, psychologové, speciální pedagogové, učitelé a rodiče. V terapii se zaměřujeme na příčinu oslabení.

V součinnosti s terapií EEG Biofeedback probíhají další terapie zaměřené na vývojové poruchy. Propojení terapií přináší zejména efekt ve zkrácení délky trvání terapie téměř o polovinu, oproti terapiím vedených klasickými postupy.

Centrum od roku 2002 poskytuje terapii i dospělým klientům. Mezi nejčastější problémy našich klientů patří manažerský stres, syndrom vyhoření, poúrazové stavy, migrény na psychické bázi, stavy úzkosti, deprese.

Pracovní tým

Vedoucí pracoviště

Mgr. Jitka Pojmanová - speciální pedagog (PdF UK Praha)
 • psychoped, logoped, BFB terapeut
 • specializační kurz EEG Biofeedback - teorie a praxe (1. LF UK a EEG Biofeedback institut)
 • funkční odbornost v elektroencefalografii (Bulovka Praha, institut IDVPZ Brno)
 • nástavbové kurzy v EEG a epileptologii (Bulovka Praha, NCO NZO Brno)
 • odbornost v diagnostice a terapiích u neuropsychologických potíží dětí (IPPP ČR, Pdf UK Praha)
 • člen České psychoterapeutické společnosti
 • člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
 • člen Logopedické společnosti J. Sováka
 • člen Asociace soukromých pedagogických pracovníků ČR
 • člen Asociace pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback ČR
 • přednášková činnost
 • psychoanalytická skupinová psychoterapie IAPSA (Dr. Kocourek) – psychoanalytický výcvik ukončen
Martina Kloučková – asistent terapeuta (specialista v metodě EEG Biofeedback, jóga pro děti)

Externí spolupráce

PhDr. Hana Palatová – psycholog
Dětská a dospělá neurologie NsP Chomutov, nemocnice Bulovka – Praha
Institut EEG Biofeedback Praha

Kdy vyhledat odbornou pomoc

Poruchy motoriky

 • zvýšená unavitelnost
 • hyperaktivita
 • hypoaktivita
 • těžkopádnost, neobratnost, špatná koordinovanost pohybů, časté úrazy
 • zvýšená nešikovnost, nechuť ke kreslení, neúhledné písmo

Poruchy koncentrace pozornosti a paměti

 • nesoustředěnost
 • netrpělivost
 • ulpívavost
 • zapomnětlivost

Poruchy řeči, vnímání a myšlení

 • opožděný vývoj řeči, poruchy a vady výslovnosti, artikulační neobratnost
 • poruchy pravolevé a časoprostorové orientace
 • obtíže v zrakovém a sluchovém vnímání
 • neschopnost skládat a rozkládat slovo
 • neschopnost udržet směr a sled myšlenek, horší vnímání souvislostí, posloupnosti

Emoční poruchy

 • neadekvátní reakce na slabé podněty, afektivita
 • impulsivita – nízká sebekontrola a sebeovládání
 • citová labilita – rychlé střídání nálad
 • výkyvy ve výkonnosti
 • neschopnost empatie – omezená schopnost vnímání pocitů druhých lidí

Neurotické projevy

 • úzkostné stavy – zvýšená podrážděnost, fobie z kolektivu, logofobie
 • enuréza nocturna – noční pomočování
 • pavor nocturna – noční děsy
 • poruchy spánku
 • tiky, okusování nehtů, svalové záškuby, pokašlávání
 • poruchy příjmu potravy

eXta - tvorba internetových stránek, vývoj software, webhosting

© 2007 Lingua, Nerudova 18, Chomutov 430 01

Tel: 474 651 873, e-mail: pojmanovaj@centrum.cz

Stránky vytvořila společnost eXta